Hpv means in hindi, Enviado por


Dad pe timpul Alexandrinilor sau al lui Hpv cervical lesion se simtia nevoea unei cercetAri a textelor, cu atftt mai puternic se simte azi aceastA nevoe, dupA ce timp de veacuri aceleasi texte au fost continuu deteriorate, dupA ce ignoranta hpv means in hindi, uitarea limbilor vechi, transformArile continue ale scrierii, au putut inmulti la infinit numArul erorilor.

Nu existA azi text vechiu, care sA ne fi parvenit corect, pentru motivul foarte puternic cA nu este omeneste posibil sA existe o copie corectA ; toate copiile au erori, iar critica verball fi propune tocmai sA le inlAture.

Totusi, cu toate serviciile mari pe cari critica le-a putut si le va mai putea face pentru Indreptarea erorilor, discipllna aceasta nu s'a bucurat i nu se bucurA de o prea mare vazA.

dezintoxicarea plamanilor papillary lesion of breast pathology outlines

Motivul de cApetenie trebueste, cred, cAutat in faptul CA hpv means in hindi si conjecturile criticilor au foarte des, pentru publicul neinifiat, un caracter de divinatie, sau oricum, de un foarte pronuntat subiectivism. IatA, spre hpv means in hindi, un caz, la prima vedere, caracteristic. La Procop din Cesarea bell goth.

hpv means in hindi

Haury vol. DepArtarea fn aparentA este atat de mare, fuck cei neinitiati sunt dispusi sA suradA i sA nu dea nici un crezAmtint conjecturei l nici o insemnAtate disciplinei. Sa urmArim totusi mal de aproape lucrul.

  1. Diarrea e gravidanza
  2. Inverted papilloma
  3. In Nomad essay 0 Comment Medication safety essay.
  4. Buletinul -Ion Neculce, Fascicola 6,
  5. Virus hpv kanker serviks
  6. Cvas! Un fel de bere de casa? - punctultau.ro
  7. - Его голос доносился как будто из его чрева.

Din textul lui Procop se vede bine cA citatul este in hpv means hpv means in hindi hindi, incat silabele grecesti ascund in dosul lor vorbele latine. ToatA chestiunea este cum a putut ajunge pri mul copist, care a comis eroarea, dela vorbele latine cari, erau in original, la vorbele grecesti pe cari le citim acum.

FArA sA facem nici o schimbare, vedem cA ultimele 5 litere, care in alfabetul grec s'ar citi alEcx, in cel latin ne dau capta ; iar partea initialg, admftand o foarte usoarA confuzie intre E i F, intre P i R, ne dA Africa.

1471347_598592803522549_1583228261_n

Chiar din acest exemplu se vede CA conjecturile nu sunt si nu pot fi un simplu efect al unui hasard fericit sau al unor calitati divinatorii, болезнь простатит фото cA se IntemeiazA pe cunostinta exactA nu numai a limbei, In care e scris textul, ci mai intAi si mai presus de toate pe cunoasterea deplina a paleografiei respective.

Se insall cine crede cA invAtAcd aa numitele regule de critia, poate corecta, indiferent, ori ce hpv means in hindi de texte ; de fa pt invatam a corect anume texte : grecesti, romnesti, latinesti, etc.

Foarte multe conjecturi hpv means in hindi i cari au aruncat discredit asupra disciplinel intregi se expl,cA tocmal prin faptul cl anumite Flatulenta antibiotice din viata, din literatura, din religia poporului in chestiune nu ne sunt cunoscute.

PAM cunoaterea amAnuntitA a limbei, a paleografiei i a vietii intregi a poporului respectiv, unitA cu o mare cumpAtare, critica verbalA sau este cu neputintA sau devine o simplA Spitzfindigkeit, cum 1i zice filologul Boekh, adicA o istetime voitA i inutilA. De fapt, aa s'a 1 intAmplat foarte des, iar rezultatul este cA numArul conjecturilor s'a inmultit in aa chip, inat nici macar 5 la sutA nu sunt plausibile.

Un exemplu va IAmud lucrul mai bine.

34 Best Cristale images | Stones, crystals, Crystals, gemstones, Crystal healing

Una din cele mai de samA editiuni ale lui Eschyl este a lui Wecklein, in 2 volume ; volumul I, pagini, cuprinde textul, scoliile i aparatul critic ; vol. Fata de acest potop nu mai poate fi surprinzAtor discreditul aruncat asupra criticei verbale.

Cu toate acestea critica textelor are in sprijinul ei i foarte puternice dovezi practice 1 un foarte tare argument teoretic. Dovezile practice constau din strAlucita confirmare, pe care manuscripte ulterior descoperite sau consultate au dat-o unor conjecturi mai vechi.

Asa, spre pildA, la Lucian Dial. X,in loc de Z TdOwv.

Forster Cobet scrie idiXew in loc de 0. S'ar mai putea, firete, citA i alte exemple din care sl se vadA cA critica obiectivA i precauta poate ajunge la rezultate sigure i indiscutabile. Este insA i un alt argument, care mi se pare mai puternic dect dovezile practice i pe care voesc sA-1 pun in evidenta.

Buletinul -Ion Neculce, Fascicola 6, 1926-1927

In tiintele numite experimentale, cum e fizica sau chimia, cercetAtorul are drept armA puternicA de fnvestigatie tocmai experimentul : dupl nevoe el poate provocA, de ate ori voete, fenomenul spre a-1 observA i a-i determinA legile. Sunt insA tiinte, unde experimentul nu-i cu putinta ; in acest caz cercetAtorul trebue sA se mArgineascA la simpla observatie. Este, firete, aici o inferioritate ; totui i tiintele de observatie pot ajunge hpv means in hindi gAsirea cauzelor i formulare de legi riguroase, cum a ajuns de pildA linguistica.

hpv means in hindi

Intre tiintele, de observatie trebue sA numArAm i critica. Ea purcede dela eroarea de fapt constatatA tntr'un text. Ea devine disciplinA tiintificA numai atunci, cnd cautA cauzele erorii, cand adunA cazurile similare, le apazA in serii, scoate din ele principiul lor conducAtor, pentru ca pe temeiul lui sA propunA 1ndreptarea explicativA.

Conjectura izolatA, oricat ar fi de frumoasA i de bunk nu are valoare probantA. Numai multimea cazurilor, in care se repetA aceia eroare, permitandu-ne sA aflAm cu sigurantA cauzele erorii, ne dA i dreptul sA corectam cu certitudine obiectivA pasagiile greite.

Muito mais do que documentos

Pentru acest temei metodologic cred cA critica are dreptul sA ia loc in rndul disciplinelor tiiniifice. Rolul ei fiind inlAturarea erorilor datorite copitilor, se impune o scurtA privire asupra acestor erori.

Mai intAi trebue s citez erorile inevitabile. Oriat de atent, hpv means in hindi cult sau de bine 1. LITZICA voitor ar fi un copist, totuoi in copia sa se vor gsi frA voia lui erori acolo, unde in original lipseote o foae, sau e ard, hpv means in hindi, deteriorath, pAtatA in aoa chip in cat nu se pot citi una sau mai multe varbe.

Aceste erori, destul de grele de descoperit, sunt aproape imposibile de vindecat, dad intamplAtor lacuna se aflA in toate mss. Cu bud otiintA se falsificA textul original, copistul introduce dela sine vorbe oi pasagil, care nu erau in. In fine, a treia i ultima categoric de erori este aceia a erorilor numite accidentale, de care copistul ar putea sal:a i pe care totuoi le comite, fiindd e prea obosit, sau nu destul de atent, nu destul de ager, nu destul de cult, etc Aci intrA nesfaroita serie de confuziuni de sunete, de litere oi de vorbe, de omisiuni, de repetitiuni, de substitutiuni etc Lucrarea de fatA nu este un hpv means in hindi de critid, incAt nu am sA studiez in amAnunt toate felurile de erori ; ea urmAreote scopul de a da o contributiune la nomenclatura topograficA a peninsulei balcanice in veacul de mijloc, pe temeiul operei?

Ttcr:ato a lui Procopiu din Cesarea.

Populara la modul ca exista tarabe pe strada in Chisinau de unde poti cumpara cvas. Dar ce este cvas? Un fel de bere de casa? M-am documentat un pic si am aflat ca acest cvas este o bautura de origine slava obtinuta pe baza fermentarii maltului secara, orz sau din paine de secara uscata. Poate fi preparata si in conditii de casa, dar procesul poate dura chiar si cateva zile.

Hpv means in hindi in aceastA operA, aoa de bogatA in amAnunte topografice, miounA erorile de text oi pentru inlAturarea lor este absolutA nevoe de o orientare criticA. Din aceastA causA prima parte a lucrArii de Hpv means in hindi, ca un fel de introducere la critica textelor greceiti, se va ocupa numai de erorile de texte uzuale, dese, in special de cele din categoria a 3-a, dintre cari unele le vom regAsi apoi oi la Procop ; iar partea a 2-a se va ocupi de chiar textul grec oi de amAnuntele toponimice.

I Indrumari la critica textelor grece0i Inainte de a intra in chiar fondul chestiunii, e necesad o scurtA lAmurire. Erorile, de care ne vom ocupA in special, sunt cum am spus, cele accidentale, a cArcr cauzA este, de cele mai multe ori, scrierea.

Cu privire la scrierea greacA, spre a putea urmAri diversele corecturi, de cari va fi vorba mai jos, trebue sA se otie cl ea a trecut prin diverse faze, Prima este faza capitald, pe care o intainim in inscriptiuui oi de care nu avem sA ne ocupAm.

Gp essay questions on environment

Din scrierea capitalA a eoit foarte timpuriu scrierea majuscua, care s'a intrebuintat in manuscripte hpv means in hindi foarte indelungatA, incAt se poate spune, hpv means in hindi teamA de a greoi, cA toate textele greceoti anterioare sec. Din majuscull s'au dezvoltat apoi 2 scrieri deosebite: hpv means in hindi este cursiva, de o intrebuintare mai restransA oi pe care o gAsim in special pe papyri ; alta este minuscula, care s'a!

Alit foarte mult, s'a perpetuat cu destule schimbAri pad azi oi care este scrierea tuturor manuscriptelor greceoti, pergament sau hArtie, din veacul al IX-a incuace.

hpv means in hindi

Cea dintAl oferea, cum vom vedea, prilejuri de erori prin faptul cA vorbele nu se separau unele de altele i foarte multe litere se puteau confunda Intre ele ; In cea de a doua cauza erorilor era, pe IngA asemAnArile de litere, altele cleat in majusculA, ligaturile i abreviajiunile. DupA aceste cateva lAmuriri, sl trecem acum la cercetarea erorilor.

Nomad essay

Corduziuni de sande. TransformArile pe care 1. Uneori aceste confuziuni n'au nici o importanja pentru critica textelor, intrucat constitue simple erori ortografice lesne de MIAturat ; spre pildA in Epistola cAtrA Thesalonikeni 1,8 un ms din Vatican ne dA 'afIctcti,trsoc in loc de 'cl. Teubnerp. Cobet, Miscel.

warts on hands salicylic acid human papillomavirus vaccination in adolescence